آموزش قيدگذاري در نرم افزار ساليدوركس (Solidworks)

آموزش قيدگذاری در نرم افزار ساليدورکس (Solidworks)

در این مبحث به بررسی قيدگذاری در نرم افزار ساليدورکس می‌‌پردازیم. با نسبت دادن قيدها و اندازه گذاری مناسب كه خود نوعی قيد به حساب می‌آيد، می‌توان كار مدلسازی را به طور كاملا هوشمندانه كنترل كرد و يك اسكچ كاملا تعريف شده ترسيم نمود. قيدگذاری در نرم افزار سالیدورکس در هر سه محيط Part، Assembly و Drawing استفاده می‌شود كه در هر محيط تعريفی خاص دارد.

با استفاده از مسير شكل زير، می‌توانيد قيدهای مختلفی، نظير  مماس بودن، عمود بودن، افقی بودن،  هم مركزی، هم راستايی و … بين اشكال تشكيل دهنده يک Sketch و يا بين اشكال تشكيل دهنده Sketch و صفحه ها، محورها، لبه ها و راس ها برقرار كنيد.

آموزش قيدگذاري در نرم افزار ساليدوركس (Solidworks)

برای قيدگذاری در نرم افزار ساليدورکس ، ابتدا قيد گذاری (Add Relation) را از مسير فوق انتخاب نمایید،  و سپس  هر یک از مراحل زير را به ترتيب طی كنيد:

كادر Selected Entities، اسامی شكل های انتخاب شده را نشان می‌دهد كه می‌توانيد با انتخاب هر يك از شكل ها در صفحه گرافيكی (graphics area)، آن شكل را به ليست مذبور اضافه نماييد.

كادر Existing Relations، دو بخش به شرح زير دارد:

  1. بخش Relations، روابط موجود بين اشكال انتخاب شده را نشان می‌دهد.
  2. بخش Information، وضعيت اشكال انتخاب شده را از نظر Fully Defined، Under Defined و …نشان می‌دهد.

كادر Add Relations، روابط و يا قيدهای مد نظر را می‌توان از اين بخش به اشكال انتخاب شده اعمال نمود.

هنگام قيدگذاری در نرم افزار ساليدورکس و در محيط Sketch، بسته به شكل‌های انتخابی، معمولا بهترين قيد به طور پيش فرض توسط نرم افزار انتخاب و به صورت پر رنگ در نمودار درختي نشان داده می‌شود، كه البته اين پيشنهاد نرم افزار بوده و هيچ دليلی ندارد كه در همه موارد با خواسته شما يكسان باشد. در صورت رضايت از قيد پيشنهادی، با انتخاب آن می‌توانيد قيد مربوطه را به موضوعات انتخاب شده نسبت دهيد.

از بخش Display/ Delete Relations در شكل فوق، می‌توانيد روابط و يا قيدهای موجود بر روی اشكال انتخاب شده را تصحيح نماييد.

در آينده در خصوص قيدهايی كه در محيط Sketch مورد استفاده قرار می‌گيرند، توضيحات مفصل تری ارائه می‌گردد.